Příspěvky

Jazyk Jednoty - 9. díl: Kymatika za hranicemi slyšitelnosti

Obrázek
V minulých dílech jsme prozkoumali oblast Kymatických jevů, které lidskému zraku odhalují skutečnost, jak vibrace zvuku mohou vytvářet geometrické struktury ve hmotě.  Také už víme, že vibrační rozsah lidského sluchu a zraku je poměrně malý a že tyto Kymatické jevy pokračují dále za hranicemi lidských smyslů. Připomeňme si, co o této skutečnosti říká James. "Ve studiích fenoménu vln, jimiž se zabývá věda kymatika (angl. cymatics), je známo, že zvukové vlny mají vliv na nehybnou hmotu, měníce ji do geometrických, ba dokonce archetypálních forem. Tento stejný řetězec příčiny a následku zvukových vln na hmotu je tím, co vyvolává efekt na atomární a buněčné úrovni lidského nástroje. Nicméně je to více než pouhý fyzikální vliv zvukových vln. Ve zvuku je obsažena harmonie, která se rozšiřuje do vyšších a nižších frekvencí, než je slyšitelný rozsah lidského ucha. Tyto neslyšitelné frekvence nicméně mají vliv na vibrační strukturu DNA lidského nástroje, strukturu mysl-mozek a na centrální

Jazyk Jednoty - 8. díl: Ztělesnění lásky integrující

Obrázek
V předminulém díle jsme prozkoumali podrobně Mandorlu Zmocnění, jež je vědomím, které je zdrojem Lásky Integrující. Divoké, nezkrotné esence lásky, která integruje všechny části vědomí poztrácené v časoprostorové dualitě prostřednictvím použití Ctností Srdce jako sjednocující inteligence. Jestliže uvažujeme o Senzarech jako o živých symbolech této sjednocující inteligence a prozkoumáme z této perspektivy povídku Jamese Mahu - Poutníci na mostě, jež patří k zakládajícím materiálům jeho nejnovějšího projektu MOCI - Hnutí za vědomí a vzájemnou propojenost (Movement of Consciousness and Interconnectedness), nalezneme zde zajímavou podobnost či shodu týkající se pojmu Ztělesnění (angl. Embodiment). Podívejme se na následující schéma, které jsem zhotovil na základě této povídky. Schéma vytvořené na základě povídky Jamese Mahu: Poutníci na mostě Aranžmá: Ondřej Průzračný Jak moudrá žena v této povídce sděluje, Ztělesnění jsou manifestací Pocitu Propojenosti. Jsou to jednoduchá gesta či sym

Jazyk Jednoty - 7. díl: Galaktické Podpůrné zóny

Obrázek
Jak již bylo zmíněno, Senzar - Jazyk Jednoty - přináší na planetu Zemi Centrální rasa a to z jednoho prostého důvodu: jeho komunikační schopnosti dalece převyšují schopnosti jazyka mysli. To je také důvod, proč bychom si měli povědět něco o Podpůrných zónách Tvůrců Křídel (resp. Centrální rasy), které jsou instalované poblíž galaktického jádra. James sděluje na různých místech své tvorby mnohé skutečnosti, týkající se těchto Podpůrných zón (angl. Tributary zones). Zde uvedu stručný výčet faktů o těchto zónách: jsou úložištěm poznání Centrální rasy (specificky Řádu Učitelů Lyricus, který se zabývá distribucí poznání Centrální rasy k méně vyvinutým druhům v Multivesmíru) toto poznání se týká evoluce vědomí tyto databáze jsou v kvantovém stavu a mají formu vizuálního umění oživeného hudbou (fotonizace atomů) je možné je navštívit ve světelném těle ve stavu snění či hluboké meditace umění reaguje na přítomnost entity vědomí a je koncipováno jako zrcadlová síň, reflektuje větší obraz sama s

Jazyk Jednoty - 6. díl: Ctnosti srdce

Obrázek
Zažíváme-li Ctnosti srdce nikoliv pouze jako emoční stavy, ale také jako prvky Jazyka Jednoty, které jsou: věčné nekonečné univerzální vnímáme je mnohem celistvěji. Vnímáme je jako jazyk Univerza, kterým jsou Jedinec a Jednota spojeny ve věčném tanci inteligence. V této úrovni můžeme vnímat sama sebe jako proud vibrací, jež jsou zakódovány do symbolického geometrického tvaru - senzaru. Tento zážitek je skryt hluboko v nás a čeká, až ho díky svědomité a vytrvalé praxi Ctností srdce v denním životě odhalíme - až splyneme s tímto proudem inteligentní lásky natolik, že si ho uvědomíme jako svou nejvnitřnější identitu, jak nám sděluje následující malba s textem z knihy Jamese Mahu - Dohrmanovo proroctví: James Mahu - malba s textem z knihy Dohrmanovo proroctví Pro podrobnější popis tohoto zážitku si můžete z uvedené knihy přečíst kapitolu 51. Modrý člověk . Pro účely této studie však budeme pokračovat jednoduchým projasněním inteligence jednotlivých Ctností. Vděčnost: představuje základní s

Jazyk Jednoty - 5. díl: 63 slov

Obrázek
V tomto díle se podíváme blíže na 63 kombinací Ctností srdce, které souvisí se strukturou Jazyka Jednoty. Začneme podrobným prostudováním následujcího schématu z webu WingMakers.com: Ctnosti srdce a jejich barevné přiřazení z webu WingMakers.com Ctnosti srdce jsou spletenou, spojitou inteligencí a vyvěrají ze společného středu, kde je Láska v podobě bílého světla. Podíváme-li se do jemnějších detailů, tak v oblasti schématu ctností, jež je blízká středu, jsou jednotlivé barvy světlejší, zatímco na okrajích, blíže k obvodu, jsou tmavší, sytější. Jsou-li barvy blízko středu, jsou vybělenější až do té míry, že se sjednocují do bílého světla. Na obvodu pak jsou více oddělené do jednotlivých barevných spekter. Existuje celkem 63 kombinací Ctností Srdce: jednotlivé ctnosti - 6 možností dvojice ctností - 15 možností trojice ctností - 20 možnost čtveřice ctností - 15 možností pětice ctností - 6 možností všech 6 dohromady - 1 možnost Takže když uvažujeme o těchto 63 kombinacích Ctností Srdce, j

Jazyk Jednoty - 4. díl: Senzary

Obrázek
Senzary jako prvky či insignie jazyka Prvotního Zdroje mají podobu glyfů. Podívejme se, co odpovídá James na otázku, co je to Senzar:      "Senzar, kromě toho, že je sám o sobě abecedou, může být přeložen do zakódovaných symbolů, které odpovídají spíše povaze ideogramů či piktogramů než slabik. Senzar jako jazyk byl přinesen na Zemi Centrální Rasou. Důvod je celkem jednoduchý. Jazyk piktogramů může sdělit nesmírně komplexní koncept v jednoduchém znaku... Senzar je jazykem, který plyne mezi abecedními znaky, matematickými symboly a hudebními notami. Je to integrovaný jazyk, někdy označovaný jako Univerzální jazyk Světla nebo Insignie Prvotního Zdroje." James Mahu, Odpovědi na otázky z diskuzního fóra, Sekce 3, otázka 34 Kromě toho, že se tyto senzary či glyfy vyskytují na mnoha místech v Jamesových malbách, v knize Quantusum nalezneme také popis zážitku setkání s nimi. Jedná se o zážitek hlavního hrdiny Solomona z kapitoly 45 - Nebeské těleso:      To, co jsem uviděl pak, bylo

Jazyk Jednoty - 3. díl: Kymatika

Obrázek
Vědní obor kymatika studuje princip působení zvuku na tvarování geometrických struktur hmoty. Toto téma velmi souvisí s Jazykem Jednoty, neboť světelné tělo je zygotou vědomí vzniklou spojením prvotního světla a zvuku. Tento spojující princip je tedy elementární inteligencí, která organizuje celé stvoření. Podívejme se na následující diagram s názvem Hierarchie vibrací: Schéma Hierarchie vibrací z textu "Soudržnost vývojového vědomí" (doprovodný text k WingMakers CD Hakomi 4-6) Schéma pochází z textu Soudržnost vývojového vědomí, což je doprovodný text k WingMakers hudebnímu CD Hakomi 4-6. Tyto informace se velmi týkají tématu Komunikační zóny. V textu se píše: "Ve studiích fenoménu vln, jimiž se zabývá věda kymatika (angl. cymatics), je známo, že zvukové vlny mají vliv na nehybnou hmotu, měníce ji do geometrických, ba dokonce archetypálních forem. Tento stejný řetězec příčiny a následku zvukových vln na hmotu je tím, co vyvolává efekt na atomární a buněčné úrovni lidské

Jazyk Jednoty - 2. díl: Inteligentní naladění

Obrázek
Jak jsme si v minulém díle našeho průzkumu Jazyka Jednoty objasnili, Jazyk Jednoty je Jazykem Světla. Žijeme ve světelně kódované realitě a toto kódování se odehrává přímo v naší genetice, v našich genech, které tvoří Chromosomy. Význam pojmu "chromo" je barva či pigment. V minulém díle jsme si také ukázali, že toto světelné či barevné kódování úzce souvisí s praxí Ctností srdce, které se dají přirovnat k jednotlivým barevným spektrům. To nás posunuje k pochopení, že Ctnosti srdce nejsou pouze ryzí emoční stavy, nýbrž že se jedná o ucelený projev vyšší formy inteligence, který je specifickou formou jazyka. Tento jazyk je Jazykem Světla či Jazykem Jednoty, který je odlišný od Jazyka Mysli, neboť systémy srdce a mysli jsou v našem světě založeném na 3-dimenzionálním, 5-smyslovém vnímání rozladěné do té míry, že mysl nerozumí jazyku srdce. James tuto skutečnost zmiňuje v článku Život ze srdce:  Můžeš doslova říci, že existují dvě „knihy“, které určují tvůj účel: jedna je napsána